Multi-Language Interpreter Services

ENGLISH:

If you (or someone you’re helping) have questions regarding your coverage you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-800-503-5916 (TTY 711).

ARABIC:

ذا كان لديك (أو لدى أي شخص يساعدك) أسئلة بخصوص التغطية الخاصة بك، فإنه يحق لك الحصول على المساعدة والمعلومات بلغتك ا ألصلية دون تكلفة. للتحدث إلى المت�جم، اتصل با.

1-800-503-5916

CHINESE:

如果您(或您幫助的人)有任何關於保險的問題,您有權使用您的母語免費獲得幫助和資訊。如欲聯繫口譯員,請致電 。 1-800-503-5916

FRENCH:

Si vous (ou quelqu’un que vous aidez) avez des questions concernant votre protection, vous avez le droit d’obtenir gratuitement de l’aide et des informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez au 1-800-503-5916.

GERMAN:

Wenn Sie (oder eine Person, der Sie helfen) Fragen zum Versicherungsschutz haben, haben Sie das Recht, Hilfe und Informationen in Ihrer Muttersprache kostenlos anzufordern. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 1-800-503-5916 an.

GUJARATI:

જો તમારે (અથવા તમે જેને મદદ કરવા માંગો છો તેને) વીમા કવરેજ અંગે કોઈ પ્રશ્ો હોય તો તમને તમારી ભાષામાં વવના મૂલયે મદદ અને માહહતી પ્રાપત કરવાનો અવિકાર છે. દભુ ાષીયા સાથે વાત કરવા ફોન કરો 1-800-503-5916

HAITIAN CREOLE:

Si ou (oswa yon moun w ap ede) gen kesyon konsènan pwoteksyon asirans an, ou gen dwa pou resevwa èd ak enfòmasyon nan lang ou pou gratis. Pou pale avèk yon entèprèt, rele nimewo 1-800-503-5916.

HINDI:

यदि आपके (या ककसी अनय व्यक्ति, जिसकी आप सहायता कर रहे हैं) अपने कवरेि संबंधी प्रश्न हैं, तो आपको अपनी भाषा में सहायता और िानकारी कबलककु ल मकुफ़त प्रापत करने का अधधकार है। दुभाकषए से बात करने के क्लए 1-800-503-5916 पर कॉल करें।

KOREAN:

귀하(혹은 귀하가 돕고 있는 다른 사람)가 본인의 보험 혜택에 관하여 질문이 있을 경우, 귀하는 무료로 본인이 사용하시는 언어로 도움 및 정보를 받을 권리가 있습니다. 통역사와 통화하시려면 1-800-503-5916 번으로 전화해 주십시오.

POLISH:

Jeżeli Państwo (lub osoba, której Państwo pomagają) mają pytania dotyczące ubezpieczenia, mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy i informacji w swoim języku. Proszę zadzwonić pod numer 1-800-503-5916, aby porozmawiać z tłumaczem.

PORTUGUESE:

Se você (ou alguém que você estiver ajudando) tiver perguntas sobre sua cobertura, você tem o direito de obter ajuda e informações em seu idioma sem nenhum custo. Para falar com um intérprete, disque.

RUSSIAN:

При возникновении вопросов по страховому покрытию у вас или у кого-либо, кому вы оказываете помощь, вы имеете право на получение бесплатной помощи и информации на вашем языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по номеру 1-800-503-5916.

SPANISH:

Si usted (o alguien a quien usted está ayudando) tiene preguntas respecto de su cobertura, usted tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-800-503-5916.

TAGALOG:

Kung may mga tanong ka (o sinumang tinutulungan mo) tungkol sa iyong pagkasakop, may karapatan kang humingi ng tulong at ng impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang makausap ang isang tagasaling-wika o interpreter, tumawag sa 1-800-503-5916.

VIETNAMESE:

Nếu quý vị (hoặc một người quý vị đang giúp đỡ) có câu hỏi về bảo hiểm, quý vị có quyền được hỗ trợ và nhận thông tin miễn phí bằng ngôn ngữ của mình. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi số . 1-800-503-5916أ :

URDU:

اگر آپ (يا وہ شخص جس کی آپ مدد کر رہ�ے ہی�) كا آپکی خدمات کے متعلق کو� سوال ہو تو آپ كا حق ہ�ے کہ آپ بغی� خرچ کے مدد اور 1-800-503-5916

is a commercial site designed for the solicitation of insurance from selected health insurance carriers and provided by HealthInsurance.com, LLC. HealthInsurance.com, LLC is a licensed insurance agency. It is not a government agency. It is also not an insurer, or a medical provider. HealthInsurance.com, LLC is a licensed representative of Medicare Advantage (HMO, PPO, PFFS, and PDP) organizations that have a Medicare contract. Enrollment depends on the plan’s contract renewal. Outside of the Medicare Annual Enrollment Period, members can enroll in a plan only if they meet certain criteria.

We do not offer every plan available in your area. Any information we provide is limited to those plans we do offer in your area. Please contact Medicare.gov or 1-800-MEDICARE to get information on all of your options.

Alternatively, you may be referred, via a link, to a selected partner website, which is independently owned and operated and may have different privacy and terms of use policies from us.

If you provide your contact information, a licensed sales insurance agent or insurance company may contact you. If you do not speak English, language assistance service, free of charge, is available to you; contact the toll-free number listed above. This site is not maintained by or affiliated with the federal government's Medicare.gov, Health Insurance Marketplace website or any state government health insurance marketplace.

© 2020 Medicare Coverage Helpline. Read our About Us, Terms of Use, Privacy Policy, Do Not Sell My Info, Notice of Non-Discrimination, Licensing Info and California Privacy Notice.